30/11/-0001
Thông báo công khai về tài chính của cơ sở giáo dục năm học 2022-2023
06/09/2023
Thông báo công khai về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023
06/09/2023
Thông báo công khai về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng năm học 2022-2023
06/09/2023
Thông báo công khai về quy mô đào tạo hiện tại của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
06/09/2023
Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội năm học 2022-2023
03/07/2023
báo cáo số 20 về kết quả khảo sát của sinh viên khóa 52 đại học chính quy trước khi tốt nghiệp năm học 2022-2023
01/06/2023
báo cáo số 18 về kết quả khảo sát của sinh viên khóa 16 ĐHLT (VLVH) trước khi tốt nghiệp năm học 2022-2023
22/06/2023
Báo cáo kết quả khảo sát học viên sau đại học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II năm học 2022-2023